Lag om kassaregister
Vilka måste ha certifierade kassaregister?
Flertalet av de företag som utför tjänster eller säljer varor mot kontant betalning eller kortbetalning måste från den 1 januari 2010 ha certifierade kassaregister. Detta har riksdagen beslutat om i en lag (2007:592).

Eftersom det varit svårt för marknaden att få kassaregister certifierade räcker det att företagen från första januari 2010 kan visa att de har beställt certifierade kassaregister som kommer att vara installerade så snart som leverantören kan leverera dock senast den första juli samma år.

Syftet med lagen är främst att skydda seriösa företagare inom kontantbranscher mot illojal konkurrens. Lagen gäller även tjänsteföretag som privata tandläkare, fotvårdsterapeuter, massörer med flera.

Undantag i enskilda fall – ansökan krävs om ett företag kan tillgodose Skatteverkets behov av tillförlitligt underlag för skattekontrollen på annat sätt än genom innehav av certifierade kassaregister (det gäller främst större företag med god intern kontroll) kan företaget ansöka om undantag hos Skatteverket.
Följande verksamheter omfattas inte av lagens krav på att ha certifierade kassaregister och ska inte ansöka om undantag:
• verksamheter som har en obetydlig omfattning i form av en kontant försäljning inklusive moms på mindre än fyra prisbasbelopp per år. (Prisbasbeloppet för 2010 är 42 400 kr.)
• verksamheter som är befriade från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen för inkomster från försäljning av varor eller tjänster.
• taxi
• distans- och hemförsäljning
• försäljning av varor eller tjänster mot betalning i automat
• eller automatiserad försäljning
• automatspel enligt lotterilagen
• torg- och marknadshandel

Obemannad försäljning omfattas inte av kravet på registrering i kassaregister
Försäljning som sker i en försäljningslokal som är anpassad för obemannad försäljning enligt Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2009:20 omfattas inte av kravet på registrering i kassaregister.
 
Certifierade kassaregister
Lagen ställer krav på att kassaregister ska vara certifierade. De kassaregister som är tillverkardeklarerade och som är anslutna till en certifierad kontrollenhet uppfyller de lagstadgade kraven. En kontrollenhet som är ansluten till kassaregistret läser av de registreringar som sker i kassaregistret. Företagen måste alltid erbjuda kunden ett kassakvitto.
Skatteverket har publicerat samtliga av tillverkare tillverkardeklarerade kassaregister och certifierade kontrollenheter på webbplatsen www.skatteverket.se. Listorna uppdateras kontinuerligt. Skatteverket gör inte några tester av om tillverkardeklarerade kassaregister uppfyller de föreskrivna kraven. Det är tillverkarens ansvar att ett tillverkardeklarerat kassaregister uppfyller kraven i Skatteverkets föreskrift SKVFS 2009:1.
 
Anmälan
Inom en vecka från det att företagaren köpt in och mottagit ett kassaregister med kontrollenhet ska det anmälas till Skatteverket. Anmälan av kassaregister görs via en e-tjänst på Skatteverkets webbplats.


Tillsyn
Skatteverket kommer att göra tillsyn utan att anmäla det i förväg. Syftet med tillsynen är att kontrollera att företagen har certifierade kassaregister och att kassaregistren uppfyller de krav som finns. Företagen måste lämna de upplysningar som behövs till Skatteverket.
 
Särskilda kontrollåtgärder Kontrollavgift på 10 000 kronor
Genom lagstiftningen har Skatteverket fått nya kontrollbefogenheter avseende företag som omfattas av lagen. Skatteverket får oanmält göra särskilda kontrollåtgärder som innebär att myndigheten har möjlighet att:
• räkna kunder
• göra kontrollköp
• göra kvittokontroller
• göra kassainventering
Skatteverket får ta ut en kontrollavgift på 10 000 kronor om:
• kassaregister saknas
• kassaregistren inte uppfyller föreskrifternas krav
• kassaregister inte är anmält i tid
• uppgifterna i kassaregistren inte har sparats
• belopp inte slås in
• kunden inte erbjuds något kvitto

Sker en ny överträdelse inom ett år är avgiften 20 000 kronor


Läs mer på: www.skatteverket.se/kassaregister
Uppdaterat december 2009

Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister:
SKVFS 2009:1
SKVFS 2009:2
SKVFS 2009:3